مقالات

نحوه اندازه گیری فشار خون :

عدم رعایت مسائل تکنیکی و سالم نبودن دستگاه روی رقم اندازه‌گیری شده تاثیر می‌گذارد و نتیجه گیری اشتباه خواهد بود.

نحوه اندازه گیری فشار خون  :